Disclaimer & Privacy

Disclaimer en Privacy

Deze website wordt in werking gesteld door Janssen Packaging („wij“, „ons“ of „onze“). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op http://janssenpackaging.nl

1. Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrechten en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janssen Packaging. Het merk Janssen Packaging en de andere merken, namen en logo’s die tot de Bunzl groep behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

2. Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Janssen Packaging komen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

3. Links naar andere sites

De links op deze website die niet behoren tot de Bunzl groep, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

4. Nieuwsbrief

Bunzl of Janssen Packaging verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

5. Cookiegebruik t.b.v. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de webshop (met inbegrip van Uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Cookiegebruik t.b.v. Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar web analytics dienst. Hotjar kan muisklikken, muisbewegingen en scrollen activiteiten vastleggen. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die worden genomen, land, apparaat dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en de browser gebruikt. Hotjar kan geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) zien op de website. Hotjar kan niets bijhouden van uw surfgedrag over websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

Janssen Packaging Privacybeleid

In dit beleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, waarmee wordt vastgesteld wie u bent, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens zijn een belangrijk aspect voor ons, waarmee wij op verantwoorde en veilige wijze willen omgaan. Indien u meer wilt weten over de wijze waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

Dit beleid is van toepassing op:

 • (potentiele) klanten, relaties en leveranciers van  Janssen Packaging
 • Of andere partijen waarmee Janssen Packaging zaken doet, zoals leveranciers van Bunzl Verpakkingen Arnhem B.V

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Janssen Packaging zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. In het bijzonder zal  Janssen Packaging onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • uw NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die voor communicatie benodigd zijn;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • bankrekeningnummers van de betrokkenen
 • persoonlijke gegevens welke door de Kamer van Koophandel  beschikbaar zijn gesteld;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens (anders dan hierboven beschreven) welke nodig zijn voor de verwerking conform de geldende wetgeving.

Voor welke doeleinden maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Administratieve doeleinden
 • Aannemen en uitvoeren van bestellingen
 • Verwerking van betalingen en doen van betalingen
 • Communicatie met u
 • Het bijhouden van accounts en andere zakelijke informatie
 • De uitvoering van marketing, digitaal of anderszins
 • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten
 • Omgaan met klachten of vragen van onze klanten
 • Het onderhouden van ons (zakelijke) netwerk
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties alsmede (markt)onderzoek
 • Data-analyse genereren om de prestaties van onze website bij te houden en te verbeteren

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben, of dat het noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een ​​overeenkomst, om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor onze bedrijfsvoering. In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie.

Op welke manier verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Janssen Packaging doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens  Janssen Packaging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:
  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van de verwerkingsgrondslagen voortvloeiend uit de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving, te weten:

 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • ter voldoening aan een wettelijke plicht
 • ter bescherming van de vitale belangen of indien daar voor Janssen Packaging of een derde een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Worden uw persoonlijke gegevens door ons gedeeld?
Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld, maar dit gebeurt op basis van 'need to know' en alleen indien zulks noodzakelijk is of indien wij verplicht zijn gegevens uit te wisselen. Persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld wanneer we bedrijven of bedrijfseigendommen kopen of verkopen. We trachten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens, waarvoor de onderneming wettelijk verantwoordelijk is, op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt wanneer zulke gegevens in handen zijn van een derde.

Worden persoonlijke gegevens naar het buitenland gezonden?
Soms dienen wij persoonlijke gegevens naar het buitenland te verzenden als onderdeel van de uitvoering van een bestelling. Wanneer dit noodzakelijk is, streven wij ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch bevinden. Dit zal doorgaans contractueel plaatsvinden.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens door ons bewaard?
Wij streven ernaar uw gegevens uitsluitend te bewaren niet langer als noodzakelijk is voor onze zakelijke behoeften en overeenkomstig de wettelijke of regelgevende verplichtingen voor het bewaren van persoonsgegevens voor een bepaalde periode. Ongeacht de lengte van de periode dat wij persoonsgegevens bewaren willen wij er echter voor zorgdragen dat deze gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

 • Janssen Packaging doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan.
 • Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Voor de uitvoering van onze activiteiten en diensten kan  Janssen Packaging gebruik maken van andere dienstverleners, Deze dienstverleners zijn onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens?
U heeft het recht om onder andere:

 • een ​​afschrift van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om deze over te dragen aan een andere organisatie
 • onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren
 • uw persoonlijke gegevens te laten wissen als het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperkt te houden - d.w.z. dat er geen toegang tot uw persoonsgegevens wordt verkregen of dat deze niet worden gebruikt
 • bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

Wij zullen u altijd de rechten geven waar u wettelijk recht op heeft, maar u heeft in ieder geval te allen tijde recht op bovengenoemde. Alle verzoeken worden per geval beoordeeld.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, verwijzen wij u naar de onderstaande contactgegevens.

Dient u ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken?
U bent nooit verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het kan zijn dat dit nodig is wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor het leveren van onze diensten. Wij kunnen onze diensten alleen aanbieden indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt teneinde dergelijke diensten te kunnen verlenen.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Wij hanteren geautomatiseerde besluitvorming wanneer u onze website gebruikt. Dit houdt in dat inhoud aan u wordt verstrekt op basis van uw online gedrag. Dit stelt ons in staat om inhoud te leveren die voor u relevant is.

Maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?
Ja, we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we trachten alleen personen te benaderen die marketing willen ontvangen. Als u bezwaar heeft tegen marketing, digitaal of anderszins, laat het ons weten en wij zullen u niet langer benaderen.

Maken wij gebruik van cookies?
Ja, we gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten werken, om het gebruik ervan na te gaan en om inhoud weer te geven die volgens ons relevant voor u is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik door ons van cookies.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot onze site of een deel ervan en dat sommige functies niet naar behoren werken.

Waar kunt u een klacht indienen indien u het niet eens bent met het gebruik van uw gegevens?
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan in eerste instantie contact met ons op via onderstaande contactgegevens en we zullen ons best doen om u te helpen.

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • per brief via het hiervoor genoemde adres Sint Jansplein 8, 5141 GR, Waalwijk
 • per e-mail via  info@janssenpackaging.nl
 • telefonisch via het hiervoor genoemde telefoonnummer +31 (0)416 - 38 30 32

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Neem s.v.p. contact met ons op indien u meer wilt weten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.